Ευαγγελιστής Ιωάννης

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής των Μυροφόρων

In Aναγνώσματα της Κυριάκης by myronzwhs

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α’ Καθ. Ἰω. α΄, 1-7)

O ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς·  καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν·  ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Kαὶ ταῦτα γράφομεν ἡμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν·  ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

Μετάφραση

Σᾶς γράφουμε για τόν ζωοποιό Λόγο, πού ὑπῆρχε ἐξαρχῆς. Ἐμεῖς τόν ἒχουμε ἀκούσει καί τόν ἒχουμε δεῖ μέ τά ἲδια μας τά μάτια. Μάλιστα τόν εἲδαμε ἀπό κοντά, καί τά χέρια μας τόν ψηλάφησαν. Ὃταν ἡ ζωή φανερώθηκε, τήν εἲδαμε μέ τά μάτια μας. Καταθέτουμε, λοιπόν, τή μαρτυρία μας καί σᾶς μιλᾶμε για τήν αἰώνια ζωή πού ἦταν μέ τόν πατέρα, φανερώθηκε ὃμως σ’ ἐμᾶς. Αὐτό πού εἲδαμε κι ἀκούσαμε, τό ἀναγγέλλουμε σ’ ἐσᾶς, γιά νά συμμετάσχετε κι ἐσεῖς μ’ ἐμᾶς στήν ἲδια κοινωνία, πού εἶναι ἡ κοινωνία μέ τόν Πατέρα καί μέ τόν Υἱό του τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Κι αὐτά σᾶς τά γράφουμε γιά νά εἶναι ὁλοκληρωμένη ἡ χαρά σας. Αὐτό εἶναι τό μήνυμα πού ἀκούσαμε ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό καί σᾶς τό μεταφέρουμε: Ὁ Θεός εἶναι φῶς, καί δέν ὑπάρχει σ’ αὐτόν καθόλου σκοτάδι.

Ἂν, λοιπόν, ἰσχυριστοῦμε πώς ἒχουμε κοινωνία μέ τόν Θεό, ἐνῶ ζοῦμε στό σκοτάδι, λέμε ψέματα, καί οἱ πράξεις μας δέν συμφωνοῦν μέ τήν ἀλήθεια. Ἂν ὃμως ζοῦμε μέσα στό φῶς, ὃπως ὁ Θεός εἶναι τό φῶς, τότε ἒχουμε κοινωνία καί μεταξύ μας, καί τό αἶμα πού πρόσφερε μέ τόν θάνατό του ὁ Υἱός του ὁ Ἰησοῦς, μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρτία.