Καλό και Ευλογημένο Καλοκαίρι…

Προβολή άρθρου

Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακής Β’ Ματθαίου

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ματθ. δ’ 18-23) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς …

Προβολή άρθρου

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Β’ Ματθαίου

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ρωμ. β’ 10-16) Αδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. Ὃσοι γὰρ ἀνόμως …

Προβολή άρθρου

Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ἰωάν. ζ’ 37-52, η’ 12) Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύων εἰς …

Προβολή άρθρου

Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

AΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πράξ. β’ 1-11) Εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στο Ευαγγέλιο της Κυριακής των Πατέρων

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «…ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς…» (Ἰωάν. 17, 11) «Η ενότητα» Το Πεντηκοστάριο σιγά σιγά κλείνει, …

Προβολή άρθρου

Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Πατέρων

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ἰωάν. ιζ’ 1-13) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱὸς σου …

Προβολή άρθρου

Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Πατέρων

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36) Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γὰρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Τυφλού

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «…τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ…» (Ἰωαν. 9, 2) «Αμαρτίες γονέων» Χριστός Ανέστη,Εάν ανατρέξουμε …

Προβολή άρθρου

Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ἰωάν. θ’ 1-38) Τῷ καιρῷ ἐκεῖνῳ, παράγων ὁ Ἰησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, …

Προβολή άρθρου

Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πράξ. ιστ’ 16-34) Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν τῶν ἀποστόλων εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. …

Προβολή άρθρου

Προβληματισμοί στό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος

Στα Προβληματισμοί από myronzwhs

Ὑπό τοῦ Αἰδ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου ΛιακοσταύρουὙποψ. Διδάκτορος Λειτουργικῆς στό Pontificio Ateneo di Sant’ Anselmo, Roma. «…Ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς …

Προβολή άρθρου

Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ἰωάν., δ’ 5-42) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ …

Προβολή άρθρου

Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πράξ. ια’ 19-30) Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ …

Προβολή άρθρου

Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ἰωάν., ε’ 1-15) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἒστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. Ἐν ταύταις …

Προβολή άρθρου

Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου

Στα Aναγνώσματα της Κυριάκης από myronzwhs

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πράξ. θ’ 32-42) Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν …